Privacyverklaring MV Deco

(KvK 65087798)

MV Deco, gevestigd aan Pelgrimstraat 13 te Nuland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MV Deco
Pelgrimstraat 13
5391 BL Nuland
+31(0)644830745

Persoonsgegevens die wij verwerken

MV Deco verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN (financiĆ«le transactie informatie)

Ons bedrijf verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld informatie over godsdienst, politieke voorkeur, gezondheid en strafrechtelijk verleden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MV Deco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te informeren over offertes, bestellingen en/of diensten aan u als klant door te geven.
 • Facturatie en de bijhorende boekhouding te kunnen uitvoeren
 • U te kunnen informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

MV Deco neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MV Deco) tussen zit. MV Deco gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office Excel en Word t.b.v. het maken van offertes en facturen
 • Snelstart boekhoudsoftware t.b.v. administratie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MV Deco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:
De boekhouding conform bewaarplicht 7 jaar. Persoonsgegevens in Microsoft Office zijn onderdeel van de boekhouding en tevens van belang voor garantie- en onderhoudsdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

MV Deco verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken

MV Deco maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MV Deco en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mvdeco.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MV Deco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mvdeco.nl