Algemene voorwaarden MV Deco

(KvK 65087798)

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MV Deco, hierna te noemen Verkoper en Koper, de wederpartij van Verkoper, waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Een algemene verwijzing door Koper naar andere Algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van bepalingen zullen Koper en Verkoper gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.

2. Aanbiedingen en offertes

Alle door Verkoper gedane algemene aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een prijsopgave aan de koper bindt de Verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum aanvaardt. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Beschrijvingen in aanbiedingen, zoals afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven, afwerking en kleuren, werktekeningen, berekeningen en tijdsplanningen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden ons niet.

3. Monsters en stalen

Indien door Verkoper een monster of staal is getoond of verstrekt aan Koper, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding. Bij bv. stof-, skai-, leer- en tapijtstalen is altijd sprake van aanduiding. Kleuren kunnen immers per batch enigszins afwijken.

4. Prijzen

De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. De prijzen zijn steeds gebaseerd op het ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding geldende prijs, tenzij door ons schriftelijk anders is medegedeeld. Bovendien behouden wij ons recht voor om onze prijzen tussentijds te wijzigen. Wij zijn gerechtigd eventuele veranderingen van de prijzen door wijzigingen van de verkoopprijzen van onze leveranciers, vrachtprijzen, verzekeringskosten, belastingen en andere prijsbepalende factoren, door te voeren in de door de afnemer te betalen prijs. De afnemer heeft alsdan het recht de overeenkomst, binnen 14 dagen na schriftelijke mededeling door Verkoper van die prijsverhoging, schriftelijk te ontbinden. In geval van voornoemde ontbinding is de afnemer gehouden om de reeds door Verkoper in redelijkheid gemaakte kosten ter zake te vergoeden.

5. Annuleren

De vorderingen van Verkoper op de Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen: Indien de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; Indien na het sluiten van de overeenkomst Verkoper omstandigheden ter kennis komen die Verkoper goede gronden geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; Indien Verkoper bij Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Verkoper om schadevergoeding te vorderen.

6. Levering

De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Komen Verkoper en Koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst aan Koper de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Verkoper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Verkoper is bevoegd deelleveringen afzonderlijk te factureren. Indien Verkoper gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld. Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient de Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Indien vertraging ontstaat doordat omstandigheden zich wijzigen en/of benodigde materialen niet tijdig aan MV Deco geleverd worden, wordt de levertijd verlengt met de tijdsduur van deze vertraging. Indien door Verkoper of door Verkoper ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de afnemer in gebreke blijft tijdig te betalen, zal de afnemer, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim zijn en is hij over het openstaande deel van het factuurbedrag, boven de overeengekomen prijs of som, de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarboven is de afnemer gehouden tot volledige schadevergoeding wegens zijn tekortkomingen en zijn voor rekening van de afnemer alle in redelijkheid door ons gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte. Laatst bedoelde kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief geadviseerd door de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders. Een beroep op verrekening door de afnemer wordt alsdan uitgesloten. Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Wij behouden ons het recht voor, ook nadat betaling heeft plaatsgevonden, de (verdere) uitvoering van de opdracht te staken dan wel daaraan nadere voorwaarden te verbinden. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Verkoper en de verplichtingen van de Koper jegens Verkoper onmiddellijk opeisbaar. Door Koper gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van de opeisbare facturen met de oudste datum, zelfs al wijst de Koper een andere volgorde van toerekening aan.

8. Garantie

Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. De garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering. De aankoopfactuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. In geval van termijnbetalingen geld hierbij de factuurdatum van de termijn waarbinnen de producten en/of diensten zijn geleverd. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Verkoper vervangen of zorg dragen voor herstel. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Ook geldt de te dezen genoemde garantie niet wanneer de Koper en/of gebruiker zich niet houdt aan de meegeleverde specifieke gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen dat overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Verkoper niet aansprakelijkheid voor gevolgschade. Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

9. Eigendomsvoorbehoud

Verkoper blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

10. Reclames en retourneren

De Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van de aankoopfactuur en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Een niet zichtbaar gebrek dient de Koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Verkoper met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, en verzendkosten in rekening te brengen. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper en op de wijze zoals door Verkoper aangegeven. In geval van gerechtvaardigde reclame hebben wij het recht, te onzer keuze, de producten bij ons in de werkplaats, althans op redelijke afstand vanaf onze werkplaats binnen Nederland, te herstellen of te vervangen. Tot verdere schadevergoeding zoals transport en/of verzending en tot vergoeding van indirecte schade zijn wij niet gehouden. Afnemer is gehouden om ons in alle staat te stellen de klacht te verhelpen en in dat kader alle medewerking te verlenen door de zaak naar de werkplaats te (doen) brengen.

11. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

12. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst word aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Verkoper de Koper hierover tevoren inlichten. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. Indien de wijziging of aanvulling noodzakelijk is als gevolg van omstandigheden of aanpassingen die niet aan hem kunnen worden toegerekend zal Verkoper meerkosten in rekening brengen.

13. Vrijwaringen

Koper vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14. Aansprakelijkheid

Indien door Verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verkoper is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Onverminderd het bovenstaande is Verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van Koper. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn ondergeschikten.

15. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper worden daaronder ook inbegrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

16. Geschillen

Alle geschillen, waaronder inbegrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd voortvloeiende uit, of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel in feitelijke als in juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied Verkoper is gevestigd.

17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Verkoper en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.